Onderzoek naar vernieuwing in uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid

Vernieuwing heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, onder meer geïnitieerd door het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO). Uit de onlangs uitgevoerde innovatiebarometer blijkt dat overheidsorganisaties veelvuldig innoveren over een breed spectrum aan innovaties, maar ook dat verschillen tussen organisaties groot zijn.

In het kader van de Staat van de Uitvoering is Haagse Beek organisatieadvies gevraagd om te onderzoeken hoe vernieuwing in de uitvoering van de Rijksoverheid naar een volgende fase kan worden gebracht.

Samenvatting

Hoewel binnen overheidsinstellingen frequent wordt geïnnoveerd, blijkt uit nadere analyse dat dit vooralsnog niet gebeurt op een weloverwogen en bewuste manier. Nieuwe initiatieven ontstaan op de werkvloer en innovatieafdelingen en innovatieteams van publieke dienstverleners vervullen een rol in het verder brengen van initiatieven.

Er is echter aandacht nodig voor het gestructureerd organiseren van een proces van vernieuwing waardoor dit niet van toeval afhankelijk is, maar onderdeel is van reguliere werkwijzen, waar tijd en geld voor beschikbaar is, op wordt gemonitord en functionarissen in de top verantwoordelijk voor zijn.

Centraal dient gewerkt te worden aan een gezamenlijke infrastructuur waarin de functionaliteiten voor vernieuwing op elkaar afgestemd worden ingezet. Initiatieven die zich op kleine schaal hebben bewezen, kunnen dan beter worden opgeschaald.

Daarnaast vraagt het toepassen van innovatievriendelijke inkoop om bredere aandacht en om een Rijksoverheid die naar buiten treedt en actiever contact zoekt en samenwerkt met externe partners.

Rapport Samenwerken aan vernieuwing