Innovatie bij het Rijk

Binnen de overheid is innovatie continu in beweging en zien we steeds meer samenwerking over de departementale grenzen heen. We hebben daarom een overzichtskaart gemaakt met innovatieclubs, innovatielabs, innovatieteams etc. 

Op het digitale platform RIConline vind je de groep Innochat, daar komen alle innovatieclubs samen en worden ook bijeenkomsten georganiseerd om samen kennis te delen,  best practices uit te wisselen, belemmeringen te bespreken.

Op deze pagina benoemen we wel enkele clubs met een doorlink naar hun website. De pagina is niet echter niet meer volledig uptodate.

Binnenlandse zaken (BZK)

Innoveren met Impact 

Een thema van de Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie. Met een team van bevlogen innovatie-experts helpen zij overheidsorganisaties krachtiger innoveren. Waar kan Innoveren met Impact bij helpen?

 • Ondersteuning bij innovatievraagstukken. Zet een ervaren innovatieconsultant van binnen de Rijksoverheid in. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een lab of de inrichting van een innovatieproces.
 • De Innovatie Maturity Scan. Deze methode helpt bepalen waar jouw organisatie staat wat betreft innovatie. Weten waar je organisatie op innovatiegebied staat helpt de innovatiekoers en next steps bepalen.
 • De opleiding Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals. Deze opleiding leert directeuren, senior managers en adviseurs hoe je de Innovation Maturity Scan uitvoert en stuurt op betere innovaties.
 • Praktische innovatietools. In het Stappenplan Innovatieprojecten (StIP) vind je de grondbeginselen van innoveren. En de Innovatietoolkit voorziet van praktische innovatietools en -werkvormen zoals: design-thinking, agile, co-creatie, en meer.
 • Op het Innovatiepodium vind je verhalen van Rijksprofessionals die met een vooruitstrevende, vernieuwende blik naar de overheid kijken en hun expertise gebruiken om bestaande werk- en gedragspatronen te veranderen.

Meer weten ?  Klik hier voor meer informatie of neem contact op via innoverenmetimpact@rijksoverheid.nl   

iLab

Het InnovatieLab (iLab) van P-Direkt maakt ideeën voor producten, diensten en bedrijfsvoering tastbaar. Als experts op het gebied van innovatie en design stimuleren zij collega's en partners om creatief en klantgericht te denken. Het iLab houdt zich onder andere bezig met:

 • Het ontwerpen en faciliteren van (visie)workshops op basis van Design Thinking;
 • Uitvoeren van experimenten met Robotic Process Automaton (RPA);
 • Bedenken en ontwerpen van tools of oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan een webapplicatie om afkortingen op te zoeken.

Innoveren doe je niet alleen. Daarom werkt iLab graag samen met andere teams, onderwijsinstellingen en/of trainees aan uitdagingen op het gebied van HR en ICT.

Meer weten over iLab? Klik hier voor meer informatie of neem contact op via innovatielab.p-direkt@p-direkt.minbzk.nl

aLab

Het analytics lab (aLab) is het datalab van P-Direkt.

Dit team voert hr analytics onderzoeken uit in opdracht van ministeries of organisaties. hr analytics is het generen van inzichten binnen hr door middel van het analyseren van kwantitatieve data.

Op deze manier kan de impact van hr processen en - investeringen gekwantificeerd worden. Hiervoor gebruiken aLab data uit P-Direkt, maar ook openbare databronnen zoals vacatureteksten of organisatie-specifieke data die wordt aangeleverd door de organisatie. Omdat we vaak werken met persoonsgegevens hebben we extra aandacht voor privacy in onze werkwijze.

Zie voor meer info onze PDG Rapporten en meer doen met data | Producten- en dienstengids P-Direkt

Defensie

Adaptieve Krijgsmacht

Verbinden, ontwikkelen en borgen.

Innovatie bij Defensie

De krijgsmacht moderniseert voortdurend. Defensie gebruikt daarvoor zo'n 20% van haar budget. Dat is nodig om ook in de toekomst:

 • Nederland te verdedigen
 • civiele diensten te ondersteunen
 • de strijd aan te gaan met terroristen en piraten

Innovatie is dus in het belang van iedereen.

Innovatie Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht blijft zich vernieuwen om voorbereid te zijn op uitdagingen van de toekomst. Innovatie bij de Koninklijke Landmacht spitst zich toe op de gebieden:

 • bescherming
 • energie
 • water
 • support & services

De landmacht bouwt onder meer aan een basis van de toekomst om het innovatief vermogen te bevorderen. Dit zogenaamde Fieldlab Smartbase moet het vermogen krijgen zich aan te passen aan de omstandigheden, bescherming bieden, mobiel zijn en snel inzetbaar. Ook worden toepassingen onderzocht op het gebied van innovatieve mobiliteit en duurzaamheid.

Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS)

Vernieuwing, daar draait het om bij de afdeling Kennis, Innovatie, eXperimenten en Simulatie (KIXS) van het Joint IV Commando (JIVC). In een defensieorganisatie die zich de afgelopen 30 jaar vooral heeft gericht op instandhouding, is dat best een lastige klus.

Luchtmacht innovatiecentrum AIR (Ambitie, Innovatie, Resultaat)

Pionieren, creatief durven zijn, jezelf en anderen de ruimte geven om het beste uit jezelf en de organisatie te halen. En niet bang zijn daarbij te falen: het begon als een gedachtegoed, genaamd CLSK 3.0. Met innovatiecentrum AIR zijn ideeën en ambitie tastbaar geworden door inspireren, mobiliseren en begeleiden. En soms ook niet: “Innoveren gebeurt vaak met vallen en opstaan,” aldus het hoofd van AIR. “Stilstaan is geen optie.” Dat buiten de lijntjes denken en doen is de basis van innoveren en dus van AIR.

InnovatieX

Het doorlopende innovatieprogramma InnovatieX – voorheen Innovatie-Estafette – verbindt bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. Samen vergroten we de innovatiekracht op maatschappelijke transities binnen de fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

De tweejaarlijkse InnovatieExpo is dé katalysator van InnovatieX. Op dit evenement verbeelden, verbinden en versnellen we innovatie.

Justitie en Veiligheid

Innoveer mee met JenV

Goede innovatieve ideeën? Die liggen voor het oprapen. Van een virtuele blusomgeving bij de brandweer tot de inzet van augmented reality, dronesignalering en AAI-honden die slachtoffers van een zedenmisdrijf op hun gemak stellen. Op deze website leest u hoe op uiteenlopende plekken binnen Justitie en Veiligheid innovatie plaatsvindt.

TechFocus

Wat betekenen nieuwe technologieën voor de Rijksoverheid? Voor veiligheid? Voor vrijheid? Voor de rechtsstaat, de democratie, het openbaar bestuur? Via TechFocus wil JenV interdepartementaal samenwerken, kennisdelen en kennis vergroten. Leren van elkaar. Doe mee en word lid van een netwerk of start er zelf een op.

Kadaster

Data is de motor van het Kadaster. Daarom is Kadaster sinds jaar en dag continu bezig met op data gerichte innovatie. In 2019 is het Kadaster gestart met een Data Science team. Met dit team:

 • geven ze een stimulans aan data-innovatie
 • doet het Kadaster ervaring op met Data Science
 • onderzoekt het de mogelijkheden van Data Science voor het Kadaster en haar partners

Het Data Science team is een klein team, dat case-gebaseerd werkt; een weerslag van deze cases zullen via deze Kadaster Labs omgeving worden gedeeld.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De NVWA is als lerende organisatie continu in beweging. Zij kijkt daarbij naar de maatschappelijke ontwikkelingen en wil daar haar toezichtstaak proactief op aansluiten. Dat vraagt van ons om na te denken over het uitbreiden en vernieuwen van onze toezichtinstrumenten, het vernieuwen van werkprocessen en techniek en deze te implementeren. Hiermee wordt de NVWA een innovatiegedreven toezichthouder.

Dit doet de NVWA langs zes transitielijnen:

 • Van zintuigelijke waarneming naar digitale waarneming. ( bijv. cameratoezicht)
 • Van persoonlijke interpretatie naar systeeminterpretatie
 • Van kennis in de mens naar kennis in de organisatie
 • Van reactief naar proactief
 • Versterken van de blik naar buiten (extra ogen in het veld)
 • Van fysieke inspectie naar 24/7 gedigitaliseerde procesinspectie (vergelijkbaar met een SCADA systeem*).

Van eigen data naar een combinatie van eigen data én data van derden ( denk hierbij aan data uitwisselen met NGO's, brancheorganisaties, PKS, commerciële toezichtbedrijven, wetenschappelijke instellingen, commerciële organisaties en ander toezichthouders binnen de overheden.)

Meer weten over innovatie en vernieuwing bij de NVWA? Neem contact op via innovatievernieuwing@nvwa.nl

Sociale Verzekeringsbank

Novum is het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank. Zij innoveren in samenwerking met anderen voor sociale zekerheid. Ze valideren snel, klein en slim door bewezen methodieken en tools toe te passen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW werkt aan werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Daarvoor zetten SZW’ers innovatie in. Innovatie is voor SZW een cruciaal middel om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en om de impact op maatschappelijke opgaven te vergroten.

Supportteam Innovatie

Het Supportteam Innovatie verbindt SZW’ers met inspiratie en kennis uit de buitenwereld, collega’s en externe netwerken. Daarbij ondersteunen zij collega’s voor optimale toepassing van nieuwe invalshoeken en werkwijzen in het werk.

Zo blijft SZW leren, worden nieuwe ontwikkelingen benut en raken we vertrouwd met innovatie. Meer weten over innovatie bij SZW? Neem contact op via de mail supportteaminnovatie@minszw.nl

SSC-ICT

Het innovatie team van SSC-ICT innoveert voor, maar vooral ook samen mét de diverse departementen. Samenwerken en verbinden zijn sleutelwoorden om de Rijksoverheid innovatiever te maken en er wordt dan ook volop geïnnoveerd. Er lopen veel projecten en initiatieven op het gebied van innovatie. Binnen alle ministeries zijn innovatieteams bezig met experimenten en pilots voor onderwerpen zoals:

 • kunstmatige intelligentie (AI)
 • smart buildings
 • duurzaamheid

Dit zijn positieve ontwikkelingen en hier draagt het SSC-ICT-team graag aan bij. Ze bieden een unieke combinatie van kennis (expertise) en daadwerkelijk werkende concepten.