Verslag programmaraad 11 maart

In de programmaraad (PR) zitten vertegenwoordigers van alle 12 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties. Ze bewaken de visie en strategie van RIC en zijn verantwoordelijk voor de programmering. De programmaraad komt iedere zes weken bijeen.

Beeld: Bernard Hermant op Unsplash

Mededelingen

Terugkijkend op de webinars, zijn er steeds meer dan 100 kijkers die de gehele uitzending blijven hangen. Het zijn zeer interactieve sessies, de enquêtes zijn zeer positief. Het wordt gewaardeerd dat iedereen mee kan praten en zijn vragen kan stellen. Angela Graven vertelt over het laatste webinar over leiderschap en innovatie samen met Hermien van Triest en Elly van der Heuvel. Het was een goede informatieve sessie met een stevige inhoudelijke discussie.

Ten aanzien van de werkgroepen, vertelt Dolf dat ze druk zijn met het opzetten van webinars voor 1 april en juni. Ook de werkgroep technologische verkenning zal een aantal webinars verzorgen en volgende PR wat vertellen over hun jaarplan.

Zodra het weer mogelijk is, wordt een social event met de PR georganiseerd waarbij enkele recent vertrokken leden in het zonnetje worden gezet.

Terugblik heidag

De (digitale) heidag van de programmaraad had een hoge opkomst en actieve inbreng van de leden. De reacties waren over het algemeen goed. De voorzitters geven aan dat tijdens hun kennismakingsronde er naar voren kwam dat er behoefte aan was om weer even de basis van 3 jaar terug onder de loep te leggen. Door middel van digitaal brainstormen is er veel uitgehaald en de verdieping opgezocht.

Jaarplan 2021

Op basis van de heidag is gewerkt aan het jaarplan 2021. In 2021 richt RIC zicht op het behouden en uitbouwen van wat goed is, zoals INNOvember, het netwerk, de webinars en de werkgroepen.

Daarnaast is door de programmaraad een aantal nieuwe inhoudelijke thema’s benoemd voor 2021. Deze worden door leden van de programmaraad geadopteerd en hier worden doelen op gesteld.

De volgende thema's zijn benoemd:

  • Burgerperspectief betrekken (koppelen aan maatschappelijk relevant thema, bijv Rijks Innovatie Competitie via hackaton, prijsvraag, thema bij INNOvember)
  • Innovatie en leiderschap (bv. inspiratiesessies, maturity scan, opleidingen)
  • Kennisplek (how to’s, innovatoren / innovatienetwerken zichtbaar maken, website en pooling)
  • Randvoorwaarden innovatie scheppen (digitale fitheid ambtenaren, wegnemen belemmeringen, inkoop etc)
  • Verbinden (bedrijven, beleid, bestuurlijk, duurzaam, breder, buiten en binnen, (inter)nationaal, kennisinstellingen, regionaal, wetenschap)

Aanvullend wordt ingezet op verdere professionalisering van RIC: meerjarige stabiliteit in bemensing en financiering van het RIC bureau, duidelijkere ophanging, inzet op structurele deelname van meer overheidspartijen, (nog) beter verbinden met andere initiatieven.

Het concept jaarplan wordt op basis van deze bespreking aangevuld en nog een keer rondgestuurd voordat deze wordt vastgesteld.

INNOvember 2021

INNOvember 2020 was een succes dat navolging verdient. De editie 2021 vindt in iets lichtere vorm plaats. Op dit moment is er vooral behoefte aan een uitgewerkt voorstel. Omdat het RIC bureau niet de middelen heeft om daar uitgebreid bij stil te staan, wordt er met een aantal PR leden een plan gemaakt met doelen, benodigde capaciteit en financiering.

RIC bureau

Het Programmabureau werkt op dit moment als gevolg van personele problemen op halve kracht. Meerdere PR leden bieden ondersteuning aan, waar met veel dank gebruik van zal worden gemaakt.

Op basis van het jaarplan werkt het bureau uit wat de benodigde capaciteit is. Een nieuwe Programma Manager en Communicatie deskundige wordt rond de zomer geworven. De PR wordt betrokken bij het opstellen van het profiel.

Nieuwe programmaraadleden

De voorzitters ondernemen actie richting de departementen die nog bij het RIC aansluiten.